กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 922
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2559 667
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับชั่วคราว) 601
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2560 525
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ 6/2559 1320
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย รอบที่ 1/2560 656
แจ้งยกเลิกการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 774
โครงการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559 956
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 4/2559 745
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด ฉบับที่ 3/2559 670
ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย สมาชิกสหกรณ์กระทำความดี 398
รายงานการพ้นสมาชิกภาพ ถึงแก่กรรม ลาออก ประจำเดือนมีนาคม 2559 403
สารจากท่านประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด 462
คำขอยกเลิกการเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 1147
คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำเงินกู้สามัญ 794
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ 993
แบบแสดงความประสงค์การหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2559 347
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 869
ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 617
แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 975
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2559 383
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายปี 2559 (เงินคงสภาพ) 878
การขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับสมาชิก 1128
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันแห่งการออมทรัพย์ 1174
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 1326
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558 606
สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก 973
พิธีมอบเกียรติบัตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2558 869
ใบสมัครสมาชิกสำหรับคู่สมรสสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1062
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์จำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด (ฉบับที่ 3) (2) 363

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.25
ประจำ 3 เดือน ร้อยละ 2.50
ประจำ 6 เดือน ร้อยละ 2.75
ประจำ 12 เดือน ร้อยละ 3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้สามัญ – ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.60
เงินกู้พิเศษ ร้อยละ 6.60
กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น ร้อยละ 6.50

จำนวนผู้เข้าชม

278227
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
34
342
1066
274809
5452
9464
278227